PASOHLÁVKY


Historické pamětihodnosti:

Fara:
Vznikla ve vsi zřejmě záhy po jejím založení a je zmíněna již v roce 1276. V 16. století zde převládalo nekatolické náboženství a v roce 1612 se tu dokonce usadili novokřtěnci a zřídili si tady svůj společný dům. Byli odsud vypuzeni po vydání císařského výnosu namířeného proti všem nekatolíkům v roce 1622 (poslední zmínka o jejich komunitě z roku 1620). Farní úřad byl v obci obnoven v roce 1885.

Kostel sv. Anny:
Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna a pravděpodobně v této souvislosti zasvěcena sv. Anně. O tomto zasvěcení se však píše až v roce 1691. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811 a o sedm let později byla přistavěna věž. U kostela ještě stojí památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století.

Kostel sv. Linharta:
Kostel leží na ostrově ve Střední Novomlýnské nádrži. Je to jediný pozůstatek starobylé obce Mušov, který má významnou kulturně – historickou hodnotu. Kostel sv. Linharta je původně románská stavba z přelomu 12. a 13. století. Ve 14. století byla přestavěna ve stylu gotiky. Z původní stavby se dochovala jižní stěna lodi s románským portálem a okny.
Při průzkumu již odsvěceného kostela v dnešní barokní podobě, byly odkryty gotické nástěnné malby a také malba z první poloviny 16. století.
 

Přírodní zajímavosti:

Hradisko:
Hradisko je nejvyšším místem v okolí Pasohlávek (220 m n. m.). Tato lokalita je známá především svými nálezy římských mincí ze 17. a 18. století. Že se jedná o pozůstatky pobytu římského vojska, prozradil výzkum v letech 1926 – 1928.
Ve dvacátých letech dvacátého století zde bylo objeveno i římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia s množstvím zděných staveb. Stavby byly vojenského charakteru a podle nálezů lze usuzovat i přítomnost vysokých vojenských důstojníků X. římské legie. Tento tábor byl součástí X. římské legie, která sídlila od počátku 2. století n. l. ve Vindoboně (dnešní Vídeň) a tábor využívala patrně až do uzavření míru před koncem 2. století n. l., kdy skončily Markomanské války. Opěrný bod římského vojska byl vystavěn z pálených cihel označených písmeny římské legie Legio decima Gemina Pia Fidelis z Vindobony.

Novomlýnské nádrže:
Za severní hranicí CHKO Pálava se nachází kaskáda tří vodních nádrží, které byly na dolním toku Dyje vybudovány v letech 1975 – 1989. Důvodem k jejich vybudování byla snaha zabránit případným povodním, slouží však také k chovu ryb, k rekreaci a provozování vodních sportů. Negativní stránkou vzniku nádrží byla ztráta nenahraditelného lužního lesa a změna celkového charakteru krajiny.    
Obec leží na břehu Horní Novomlýnské nádrže, která byla napuštěna v roce 1979 a zabírá plochu 531 ha. Na severní straně nádrže byl vybudován rekreační areál ATC Merkur Pasohlávky, který je největším kempem v České republice a jedním z nejlépe hodnocených kempů u nás.

V katastru obce leží částěčně i Střední Novomlýnská nádrž, která je vyhlášenou přírodní rezervací a dnes je velmi významným zimovištěm pro některé severské druhy husí, kterých tu lze pozorovat až třicet tisíc kusů. K vidění tu je také několik desítek mořských orlů, dále pak husy velké, kachny divoké, chocholačky, zrzohlávky a další druhy kachen. Jsou zde mnohatisícové kolonie racků chechtavých, mezi nimiž lze rozeznat i rybáky obecné, racky bouřní i černohlavé. V létě lze zahlédnout mnohé druhy bahňáků a elegantní bílé i červené volavky. V zimě tu lze pozorovat severské kachny, morčáky velké a bílé, hoholy severní, severské husy polní a běločelé. Toto druhové bohatství ptactva je ovšem pouhou náhradou za původní jedinečné lužní lesy, které jsou dnes k vidění pouze na soutoku řek Jihlavy a Svratky. Zde se nachází přírodní památka Dolní Mušovský luh, chránící zbytek tvrdého lužního lesa a porosty ladoňky vídeňské, která zde rozkvétá časně zjara. V jeho blízkosti se nachází další přírodní památka Betlém, která se v době napuštění střední nádrže stala významným útočištěm pro četné druhy živočichů, zejména obojživelníků, kteří migrovali ze zátopové oblasti. Za čtvrtstoletí pak v Betlémě vznikl přirozeným vývojem unikátní soubor suchomilných, vlhkomilných i mokřadních biotopů připomínající vitalitou a druhovým bohatstvím lokality zatopené mušovskými nádržemi, a slouží tak jako modelový příklad pozoruhodné samoobnovovací schopnosti lužní krajiny.
 

Vinařské stezky:

Obec leží na trase Mikulovské vinařské stezky.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.