STRACHOTÍN


Historické pamětihodnosti

Petrova louka
Dle archeologického průzkumu prováděného v letech 1967 - 1985 se jednalo o areál slovanského opevnění. Konstrukce valu navazovala na starší destrukci kamenné stavby z období Velké Moravy (9. stol.). Další keramické nálezy potvrzují osídlení v 11. - 14. stol. Vedle bývalého hradiště Petrova louka bylo nalezeno i rozsáhlé velkomoravské pohřebiště (29 hrobů z 11.-12. století, hroby ve vrstvách, poukazují na delší časové období existence pohřebiště). Podle zápisů v klášteře ve Fuldě, došlo právě v této oblasti (Dowina - místo na soutoku Jihlávky a Svratky s Dyjí) v roce 864 k mocenskému střetnutí východofranského panovníka Ludvíka Němce s moravským panovníkem Rostislavem. Střetnutí skončilo mírovou smlouvou, uznáním samostatnosti Moravy a bylo důležitým mezníkem pro zdárné pokračování mise Cyrila a Metoděje, zahájené právě v předchozím roce 863.

Kostel svatého Oldřicha
Stojí na jižním okraji vesnice. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům v okrese Břeclav. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal nynější podobu. Samotná stavba je jednolodní s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka, s obdélníkovou sakristií při severní straně kněžiště a čtverhranou věží s jehlanem v západním průčelí (z r. 1727). Presbytář v polygonále má dvě malovaná okna (mozaikové vitráže) z roku 1889. Ostatních deset vitrážových oken s portréty svatých je z roku 1933 - 1934. Některá z těchto oken dali zhotovit místní starousedlíci. Mezi presbytářem a lodí je vložena příční loď s bočními oltáři P. Marie Lurdské a sv. Josefa. Na interiéru se podílel malíř Antonín František Maulbertsch a sochař Oldřich Schwiegl. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl přeložen na konec obce. V roce 1672 měl kostel tři oltáře a dva hřbitovy. Farní budova pochází z konce 18. století. V roce 1992-1993 byla provedena oprava střechy, v roce 1994-1995 byla dokončena oprava vitráží, v roce 1999 bylo započato s opravou střechy a fasády kostela. Bylo provedeno rovněž odvodnění kostela a po odstranění vlhkých omítek a zhotovení nových sanačních omítek byla provedena výmalba uvnitř kostela (zatím bez původních medailonů svatých - ty jsou nafoceny a obkresleny a po získání dalších finančních prostředků budou domalovány).

Středověká brána
Pochází ze 14. století a sloužila ke vstupu do opevněné vsi. Není opravená a je v soukromém vlastnictví.

Socha svatého Floriána
Socha patrona hasičů a ochránce před požáry stojí vedle bývalé školy. Socha zde stojí od roku 1829 a dnes je národní kulturní památkou.

Radnice   
Budova radnice, dnes obecní úřad, byla postaveno v roce 1927. V současnosti jsou plánované rozsáhlé rekonstrukce. Vedle obecního úřadů se nachází jednopatrová bývalá školní budova, která byla vystavěna roku 1862. Dnes jsou zde vybudovány byty, kadeřnictví, pošta a knihovna.
 

Přírodní zajímavosti

Strachotín leží při hrázi prostřední nádrže vodního díla Nové Mlýny tzv. Věstonické. Věstonická nádrž byla jako jediná ze tří nádrží ponechána přírodním procesům, další dvě nádrže slouží k rekreaci. Plocha nádrže je proto chráněna jako přírodní rezervace a je částí soustavy Natura 2000 jako významné hnízdiště a zimoviště ptactva. Hnízdí tu, zimuje nebo se tu shromažďuje při tahu mnoho chráněných druhů ptáků - čírka modrá (Anas querquedula) a obecná (Anas crecca), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), hohol severní (Bucephala clangula), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), morčák velký (Mergus merganser), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), volavky stříbřitá (Egretta garzetta), červená (Ardea purpurea) a bílá (A. alba), bukač velký (Botaurus stellaris), bukáček malý (Ixobrychus minutus), kolpík bílý (Platalea leucorodia), orel mořský (Haliaeetus albicilla), moták pochop (Circus aeruginosus) a pilich (C. cyaneus), orlovec říční (Pandion haliaetus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), vodouš rudonohý (Tringa totanus) a kropenatý (T. ochropus), rybák obecný (Sterna hirundo) a černý (Chlidonias niger), vlha pestrá (Merops apiaster), břehule říční (Riparia riparia), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) aj.


Vinařské stezky

Obcí Strachotín prochází páteřní Moravská vinná stezka. Obec leží i na trase Mikulovské vinařské stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.