UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Historické pamětihodnosti

Sady „Špitálky“
Národní kulturní památka, velkomoravská akropole na tzv. metropolitní výšině zvané Derfla, pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše, možného místa posledního odpočinku knížete Svatopluka nebo biskupa Metoděje. Základy sakrálního komplexu s baptisteriem odpovídá popisu v písemné zprávě z 9. stol. o hrobu sv. Metoděje, avšak našel se prázdný. Byl zde objeven i honosný hrob v železem kované rakvi pohřbeného významného velmože. Podle charakteru hrobu křesťana na samém vrcholu velkomoravské společnosti, možná samotného krále Svatopluka. Severně od zděného komplexu výzkum objevil povrchové objekty s kůlovými konstrukcemi jako pozůstatky 15 srubů velkomoravského sídliště a jižně od komplexu pozůstatky dřevěné halové stavby. K areálu patřilo ještě 87 hrobů z té doby. Byl zde nalezen i olověný křížek s řeckým nápisem a obrazem ukřižovaného (dokládající, že zde působili kněží řeckého původu, existuje pravděpodobný závěr, že areál na sadské výšině byl centrem moravského arcibiskupství, a tedy sídlem Metodějovým).

V historických pramenech se nachází zmínka o mariánské kapli, kterou vévoda Oldřich Korutanský daroval v roce 1247 velehradskému klášteru. Dle názoru některých historiků stála tato kaple v dnešních Sadech. V 15. století zde byl vybudován farní kostel narození Panny Marie, z něhož se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou klenbou. V 18. století byla chrámová loď zbarokizována. V roce 1876 kostel vyhořel a v následujícím roce byl znovu opraven.

Bývalá židovská synagoga
Byla postavena v roce 1875, v roce 1904 byla přestavěna a opatřena novorománským průčelím a doplněna kopulí. Ve čtyřicátých letech byla vypálena a po roce 1945 přestavěna na kulturní dům, později knihovnu.

Kaple svaté Alžběty
Kaple byla postavena na počátku 15. století. Z této doby se dochoval gotický polygonální presbytář kaple, zaklenutý křížovou klenbou s vnějšími opěrnými pilíři.  Roku 1610 byla špitální kaple znovu zařízena pro bohoslužby. Součástí obnovy bylo zřejmě i znovu vyklenutí závěrové části vrcholně gotické klenby presbytáře.

V roce 1643 poškodil špitál s kaplí požár města. Vážné ohrožení znamenal výbuch nedaleké prašné Červené věže v roce 1695. Statické poškození špitálu a kaple výbuchem je víc než pravděpodobné. Statické poruchy pak byly důvodem stržení budovy špitálu a provedení vrcholně barokní novostavby v rozsahu dnešního ponechaného jednotraktového přízemí přední části budovy špitálu. Špitál byl brzo rozšířen o nyní zbořenou zadní část budovy vybavenou rovněž valenými lunetovými klenbami. Stalo se tak v roce 1727.

Kaple svatého Rocha
Nad vinohrady na vrcholu mařatického kopce vysokého 345 metrů stojí památná kaple, jež připomíná zhoubnou morovou epidemii, která postihla obyvatele Uherského Hradiště v roce 1680. V říjnu 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokončena stavba kněžiště. Ve stavbě kaple se dále pokračovalo výstavbou chrámové lodi, předsíně a v roce 1715 byla ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. Po druhé světové válce vyvstala snaha kapli opět důstojně opravit. Z historických dokumentů a z poznatků průzkumu vyplynulo, že stávající kaple je pouze zbytkem původní kaple, která byla velkým kostelem s presbytářem, lodí a věží. Je navrženo obnovení vítězného oblouku v průčelí nynějšího objektu kaple a zvýraznění původní lodi kostela v terénu před kaplí.

Na úpatí kopce, na němž stojí kaple, se nachází další památka na morové epidemie – socha sv. Rozálie. Byla několikrát přemístěna, její původní místo se nachází asi 200 m východné od nynějšího stanoviště.

Park Rochus
Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých Vinohradů nabízí občanům města i návštěvníkům značený vyhlídkový turistický okruh, možnosti procházek i prohlídku s průvodci. Můžete také obdivovat starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici. V areálu jsou i další zajímavé cíle, například rozhledna na Rovnině nebo možnost zajistit si košt vína v chladivých sklepích místních vinařů. V přírodním areálu jsou vysazeny ovocné sady, můžete zde přihlížet pastvě ovcí a konají se zde pravidelné akce pro veřejnost.

Kostel svatého Františka Xaverského
Výstavba komplexu jezuitských staveb byla zahájena v letech 1654 až 1662 budovou koleje a roku 1670 bylo započato se stavbou kostela podle projektu pražského architekta Dominika Orsiho. V letech 1700 až 1729 byl budován trakt přiléhající k severní straně kostela – dnešní Reduta, v němž byla umístěna jezuitská škola. Tak byla ukončena výstavba komplexu vytvořeného čtyřmi jednopatrovými křídly obklopujícími pravoúhlý dvůr rozdělený budovou kostela na dvě části. Fasády obrácené do Masarykova náměstí jsou členěny velkým pilastrovým řádem. 

Projekt kostela vycházel z Vignolova římského chrámu Il Gesú, který byl redukován vypuštěním příčné lodi s kopulí. Byla vybudována jednolodní orientovaná stavba s pravoúhlým závěrem kněžiště, bočními kaplemi, sakristií v ose kněžiště a dvěma věžemi v západním průčelí. Presbytář i kněžiště jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi, zdobenou bohatým štukovým dekorem. Stěny interiéru jsou členěny podloženými pilastry s římskou hlavicí. Po stranách hlavní lodi je po třech kaplích, otevřených do lodi půlkruhovými arkádami, nad nimi jsou otevřené loggie s kuželkovou balustrádou.

Reduta
Komplex staveb budovy jeziutské koleje jako trakt přiléhající k severní straně kostela. Komplex tvořený čtyřmi jednopatrovými křídly obklopujícími pravoúhlý dvůr rozdělený budovou kostela na dvě části. Fasády obrácené do Masarykova náměstí jsou členěny velkým pilastrovým řádem. Fasády jižního a východního křídla jsou hladké.  Po zrušení jezuitského řádu připadly prostory jezuitského gymnázia městu Uherské Hradiště. I nadále sloužily školským potřebám a navíc v letech 1914 až 1931 sem město umístilo sbírky nově založeného Slováckého muzea. V roce 1919 zde našla prostory městská knihovna a v letech 1940 až 1948 sem byl přestěhován archiv města. Gymnaziální sál byl přebudován na Redutu – prostory pro konání kulturních a společenských akcí měšťanstva. Od roku 2001 opět slouží svému historicky danému účelu, kterým je kulturní a společenský život, osvěta a vzdělávání.

Kostel Zvěstování Panny Marie
Kostel Zvěstování Panny Marie byl postaven jakou součást františkánského kláštera řádu Menší bratří na počátku 16. století s řadou prvků pozdní, tzv. vladislavské gotiky, v roce 1605 ještě nedostavěný. Při obnově kláštera byl kladen důraz především na dokončení chrámu, a to již v nastupujícím barokním stylu. Interiér kostela na způsob trojdílného stejnolodí je dodatečně zaklenut raně barokními valenými lunetovými klenbami dosedajícími na svazkové pilíře s mocnými římsovými hlavicemi. V presbytáři je česká klenba a v závěru koncha s lunetami. Štukový dekor kleneb kostela je raně barokní s antikizujícími motivy.

Zajímavou součástí chrámu jsou náhrobky a krypty, které byly pro pohřbívání uzavřeny v roce 1785. Dochované náhrobky připomínají poslední odpočinek zakladatele kláštera biskupa Jana Filipce, rodinné příslušníky Václava Kulíška z Moravičan, členy pánů z Kunovic a další významné osobnosti regionu.

Radnice na Masarykově náměstí
Byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Novorenesanční průčelí zdobí atlanti od pražského sochaře Antonína Poppa. Tentýž sochař byl autorem odstraněných alegorických postav síly, pracovitosti, spořivosti a spravedlnosti, původně stojících před pilastry ve 2. patře hlavního průčelí. Zasedací síň vyzdobil Joža Uprka nástěnnými malbami, které znázorňují založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení privilegií města Jiřím z Poděbrad.

V době svého vzniku byla budova obdivovaným výrazem prosperity města, později však byla považována za hrubé narušení předprostoru osově komponovaného sousedního areálu jezuitského kláštera. Architektonicky působivá stavba z období historismu s hodnotnými dochovanými interiéry se dnes považuje za neodmyslitelnou součást náměstí. V roce 1997 byla dokončena její rekonstrukce včetně půdní vestavby.

Slovácké muzeum
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti patří k nejznámějším muzeím národopisné oblasti Slovácka i celé Moravy. Po celou dobu trvání se zaměřuje na uchovávání nesmírného bohatství lidové kultury, vytvořeného po staletí lidem zdejšího kraje. Slovácké muzeum vzniklo díky nadšení vlastenecky orientovaných obyvatel města. První pokusy o zřízení muzea bezprostředně souvisejí s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895, v Uherském Hradišti tehdy vznikl Komitét pro založení Slováckého muzea. Vzdor velkému úsilí, které jeho členové vyvíjeli, nepodařilo se muzeum zřídit a Komitét po deseti letech zanikl. K slavnostnímu otevření Slováckého muzea došlo 1. června 1914. Jeho prvním sídlem se stal zrušený jezuitský klášter, základ sbírkového fondu tvořila Kretzova sbírka keramiky. V roce 1919 byly výstavní prostory muzea zabrány pro vojenské účely, sbírky byly provizorně uskladněny. Teprve na konci 20. let zakoupila městská rada pro potřeby muzea budovu bývalého hostince Na Střelnici ve Smetanových sadech. Dne 15. srpna 1931 bylo Slovácké muzeum znovu slavnostně otevřeno.
 

Přírodní zajímavosti

Rochus
Krajinářsky hodnotné území SV od Uherského Hradiště, křovinami zarůstající stráň v jinak intenzivně využívané krajině. Výskyt bourovce trnkového, v Evropě vzácného a jen velmi lokálně se vyskytujícího motýla.

Nedakonický les
Rozsáhlý lesní komplex, který se rozprostírá mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Ostroh v širokém údolí řeky Moravy. Reprezentuje významný zbytek vegetace evropských mokřadů. Jde o stanoviště mnoha chráněných nebo ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Naučná stezka Kunovický les
Výuková přírodovědná naučná stezka, která je zaměřena na flóru a faunu lužního lesa (zde jde o tvrdý luh – les tvořený zejména dubem letním, jasanem úzkolistým a jilmem ladním). Má celkem 10 zastavení a je vhodná pro pěší. Stezka je přístupná z uherskohradišťského sídliště Štěpnice po cyklostezce k bývalému podniku LET v Kunovicích a začíná u chaty správce lesoparku. Stezka prochází rekreačním příměstským lesem, na jednotlivých stanovištích jsou uvedeny i náměty na terénní výukové aktivity.

Naučná stezka Rochus
Naučná stezka se nachází na kopci 1 km SV od Uherského Hradiště nedaleko vrcholu Černé Hory (302 m) a představuje historické a přírodní zajímavosti Uherského Hradiště a okolí. Má 7 zastavení a je vhodná pro pěší. Délka trasy je 0,75 km a tvoří okruh kolem vrcholu s kaplí sv. Rocha.

Platany u nádraží (platan javorolistý a platan východní)
skupina dvou stromů v městském parku u vlakového nádraží v Uherském Hradišti, obvody kmenů 475 a 371 cm, výška 25.4 a 17.4 m, stáří asi 250 let.

Platany ve Smetanových sadech (platan javorolistý)
skupina pěti stromů v městském parku Smetanovy sady v Uherském Hradišti. Obvody kmenů: 398, 381, 377, 341 a 326 cm, výšky neměřitelné.

Mařatická oskeruše (jeřáb oskeruše)
na návrší nad Uherským Hradištěm-Mařaticemi. Obvod kmene 333 cm, výška 15 m, stáří asi 150 let.

Hrušeň u Míkovic (hrušeň obecná)
na poli nad Uherským Hradištěm-Míkovicemi, obvod kmene 430 cm, výška 11.7 m.
 

Vinařské stezky

Uherským Hradištěm prochází okruh Uherskohradišťské vinařské stezky, a je také koncovým místem na páteřní Moravské vinné stezce
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.