HUSTOPEČE

 

Historické pamětihodnosti

Hustopeče - ač město malé - nabízejí množství historických zajímavostí, které by bylo škoda přejít bez zastavení. Největšího stavebního rozkvětu dosáhlo město v období renesance. V Hustopečích jsou zastoupeny stavby gotické, renesanční, barokní, empírové i objekty jiných stavebních slohů.

Dům U Synků
Dům U Synků je nejzachovalejším reprezentantem původní měšťanské renesanční zástavby náměstí. Z průčelí fasády vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami. V současnosti v domě sídlí Městské muzeum a galerie. Muzeum disponuje, kromě galerijních prostor, dvěma stálými expozicemi a turistickým informačním centrem. Expozice dějin města je věnována dějinám osídlení v katastru města Hustopečí. Vinařská expozice (SVE), umístěna v historických - tzv. mokrých sklepích, seznamuje návštěvníky s historií a současností pěstování vinné révy a výroby vína. Kromě toho si zde můžete zakoupit vína od vinařů ze zdejší Velkopavlovické vinařské oblasti.
Od 3. května 2007 zdobí zadní část nádvoří domu U Synků pískovcová zvětšenina kvasinky vinné, jejíž obvod činí 167 cm. „Kamenná“ kvasinka je tedy 69 230 x větší než její reálně existující živá předloha. Město Hustopeče získalo za největší zvětšeninu živého organismu český rekord. Autorem návrhu je Mgr. J. Milotová, jeho realizátorem T. Wech.

Kašna
Renesanční kamenná kašna lidově zvaná "Žumberák" byla postavena na náměstí v roce 1595. Po staletí byla jedním z mála zdrojů pitné vody pro obyvatele města. Dominantou kašny je sloup se sochou bůžka Tritona, který tak dodnes prozrazuje antickou inspiraci renesančních tvůrců.

Morový sloup
Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice zdobí horní část náměstí od roku 1736. Podnětem k jeho výstavbě, stejně jako k výstavbě kaple sv. Rocha, byly morové pohromy, které sužovaly obyvatele města. Bohatá sochařská výzdoba sloupu pochází z dílny Jana Kristiána Pröbsla z Brna.

Radnice
Nejvýraznější stavbou na západní straně náměstí je novorenesanční radnice z let 1905 - 1906, dnes sídlo Městského úřadu. Jde o třípatrovou budovu s mohutnou věží, postavenou podle projektu Ferdinanda Hracha.

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České
Tento kostel, vysvěcený v roce 1994, stojí přibližně na místě původního pozdně gotického chrámu, který byl v roce 1962 odstřelen. Moderní dvoupodlažní stavba kostela s půdorysem spirály byla postavena podle projektu Ludvíka Kolka. V kryptě kostela se nacházejí náhrobky hustopečských měšťanů.

T. G. Masaryk a Hustopeče
Hustopeče jsou osudově spojeny s osobou našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Narodila se zde jeho matka Terezie. Tomáš Masaryk navštěvoval v letech 1861 - 1963 hustopečskou piaristickou reálku (v současnosti SOU a U na Masarykově náměstí). Po dobu svých studií ve městě bydlel v domě v dnešní Dobrovského ulici, což připomíná pamětní deska. V neposlední řadě se do Hustopečí na sklonku svých životů vrátili prezidentovi rodiče a zdejší městský hřbitov je místem jejich odpočinku.

Kaple sv. Rocha na Křížovém kopci
K procházkám a relaxaci vybízí lesopark na Křížovém kopci s kaplí sv. Rocha. Kaple pochází z roku 1690, v 2. polovině 18. století byla kaple přestavěna v novorománském stylu.

Městský hřbitov
Původní městský hřbitov rozprostírající se kolem farního kostela sv. Václava byl zrušen v důsledku josefínských reforem. Nový hřbitov byl zřízen na severním okraji města, kde se nachází dosud. Z doby jeho vzniku se zachovalo obvodové zdivo, centrální kříž a kaple.

Bývalý židovský hřbitov
V Hustopečích žila vedle Němců a Čechu i významná minorita - Židé. Ti se ve městě začali ve větším počtu usazovat až po zrušení poddanství (v roce 1848) - důkazem toho je zřízení židovského hřbitova v roce 1886 a postavení synagogy o čtyři roky později. Židovská komunita v Hustopečích bohužel nepřečkala 2. světovou válku, kdy byla zlikvidována nacisty. Židovský hřbitov byl pak asanován v 60. letech 20. století a jeho existenci připomíná pouze pamětní deska (umístěna v sadu na konci javorové ulice).

Sovětský vojenský hřbitov
V sousedství městského hřbitova se rozprostírá vojenský hřbitov pro sovětské vojáky, kteří padli na území bývalého hustopečského okresu nebo zemřeli v polních lazaretech. V prostých hrobech je pohřbeno 1875 vojáků, z toho 98 důstojníků. Součástí hřbitova je monumentální památník s reliéfní plastikou.

Kolonie vinných sklepů
Hustopeče představují významné vinařské centrum s dlouhou tradicí. Hustopeče se již ve 14. století staly sídlem horenského soudu a v 18. století platily za největší vinařskou obec na Moravě.
V současnosti slouží hustopečským vinařům ke zpracování a skladování vína převážně kolonie sklepů ve dvou lokalitách města: v ulici Na Hradbách a pod Křížovým kopcem. Turisté mohou obdivovat nejen architekturu starobylých a moderních sklepů, ale i ochutnat jejich tekuté bohatství. V ulici Na Hradbách (nedaleko jejího vyústění do Herbenovy ulice) stojí za povšimnutí kruhová bašta - pozůstatek původního opevnění města a pekařský erb.

Ostatní památky
Pod tímto označením se skrývají plastiky a reliéfy jako jsou boží muka, sochy světců, erby na stěnách domů. Kamenná pozdně gotická boží muka stojí na konci Nádražní ulice, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1749 zdobí Masarykovo náměstí.
V Mrštíkově ulici se na budově České spořitelny nachází erb proslulého horenského soudu, na domě č. 13 (který na přelomu 16. a 17. století patřil tehdejšímu purkmistrovi Kryštofu Wissintgerovi z Vizovic) pak nad vstupními dveřmi bohatě zdobený reliéf. Reliéf zhotovený ve stylu vlašské renesance představuje dva lvy nesoucí erb města.
Na rohu Mrštíkovy a Jiráskovy ulice si můžete prohlédnout erb rodu Lichtenštejnů - tento rod vlastnil Hustopeče od roku 1599 až do zániku vrchnostenské správy v roce 1848.
 

Přírodní zajímavosti

Kamenný vrch
Jedna z nejvýznamnějších rezervací na Hustopečsku leží asi 1 km severozápadně od Kurdějova. Kamenný vrch byl vyhlášen rezervací v roce 1956 a rozkládá se na ploše 5,81 ha. Chrání typickou vegetaci drnové stepi a teplomilných trávníků s množstvím stepních rostlin a živočichů. Mimo hlaváčků jarních a konikleců lučních zde roste také vzácná violka bílá a timoj trojlaločný. Najdeme zde také například čilimník bílý, bezobalku sivou, hadinec červený, len žlutý nebo kosatec různobarvý. V minulosti byla plocha chráněného území zčásti poškozována požáry, nyní je nejaktuálnějším problémem zajištění periodického odstraňování stařiny.

Mandloňové sady
Zcela výjimečné postavení Hustopečí je v pěstování mandloní. Od roku 1946 prováděli pracovníci univerzitní botanické zahrady v Brně průzkum vytipovaných oblastí jižní Moravy vhodné pro pěstování teplomilných rostlin - zejména dřevin, které by byly vhodné a zároveň užitečné pro založení větrolamů. Přitom objevili na Hustopečsku 620 kusů stromů mandloní, které pravidelně plodily a dozrávaly již počátkem měsíce září. Ministr výživy schválil v červenci 1949 pěstování mandloní v Hustopečích a po přidělení finančních prostředků byly zahájeny pokusné výsadby. Na jaře roku 1950 bylo vysázeno 3200 stromků mandloní na ploše 9 ha. Na podzim téhož roku dalších 6400 ks na ploše 16 ha. Vedle mandloní se začaly vysazovat i meruňky, vlašské ořechy a višně pro potřeby potravinářského průmyslu. Už v roce 1963 byl vytvořen závod Čokoládovny Zora, který obhospodařoval celkem 200,3 ha pozemků. Na těchto pozemcích bylo do roku 1963 vysázeno 17176 mandloní, 12850 meruněk, 1349 broskvoní a 2673 vlašských ořešáků. Celkem 34850 ks stromů. Průměrně se ročně sklízelo 25 tun pecek mandlí a 250 tun meruněk. Rozsáhlé plantáže jsou celá léta cílem turistů i místních obyvatel hlavně na jaře, kdy do dálky svítí záplavou bílých a růžových květů mandloní. Mapa stezky k mandloňovým sadům je zde.

Hustopečské rybníky
Hustopečské rybníky jsou odpočinkovou lokalitou města. Je to příjemné místo k procházkám, k projížďkám na kole či k rybaření.

Vinná réva
Kolem města je množství příhodných, svažitých a k jihu orientovaných viničních poloh. Jejich půdní podmínky vyhovují růstu vinné révy. Rozlohou vinic a významem produkce, jakosti i obchodem s vínem patří k nejvýznamnějším na Moravě. Dnes se v oblasti pěstuje z bílých vín především Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a rýnský, Neuburské bílé a Sauvignon. Z červených vín je to potom Frankovka, Modrý Portugal, Rulandské modré a Tramín.

Lesopark na Křížovém kopci
K procházkám a relaxaci vybízí lesopark na Křížovém kopci s kaplí sv. Rocha. Kaple pochází z roku 1690, v 2. polovině 18. století byla kaple přestavěna v novorománském stylu. V lesoparku se nacházejí povětšinou listnaté stromy. Pokud budeme vcházet do lesoparku z ulice Kpt. Jaroše, tak nás uvítá kaštanová alej s mohutnými a krásnými stromy. V lesoparku se vyskytují také v hojném počtu i javory.
 
 

Vinařské stezky

Město Hustopeče je křižovatkou hned 3 vinařských stezek. Procházím jím:
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.