ZNOJMO

 

Historické pamětihodnosti

Samotné město Znojmo je městskou památkovou rezervací, ve které je evidováno 217 nemovitých kulturních památek. Nejzajímavější propaguje Znojmo v rámci akce 77 divů Znojma:

Románská rotunda Nanebevzetí Panny Marie
Rotunda byla založena jako součást Znojemského hradu Břetislavem I. nejdříve kolem roku 1019. Zřejmě sloužila jako hradní kaple. Roku 1134 kníže Konrád II. Znojemský upravil statut svatyně Panny Marie a zasvětil ji svaté Kateřině Alexandrijské. Rotundu tvoří válcová loď, k níž je na východě připojena apsida. Je postavena na vyvýšeném skalním výběžku a je neobvyklá i tím, že se do ní vstupuje po schodišti. Zdivo netvoří klasické románské kvádříky, ale nepravidelné tmavé lomové kameny. Interiér rotundy je celoplošně pokryt mimořádně cennou románskou malířskou výzdobou (1134). Malby zaplňují celou plochu vnitřních stěn rotundy v apsidě i hlavní lodi od podlahy až do kupole a jsou uspořádány v několika souběžných pásech. Právě malířská výzdoba je tím, co činí rotundu tak ojedinělou památkou. Nicméně identifikace jednotlivých světských postav je poněkud nejasná. Zpravidla převládá názor, že jde o přehled přemyslovských panovníků. Když byl roku 1710 v předhradí zřízen měšťanský pivovar, byly strženy všechny budovy kromě rotundy (označené jako Heidentempl = pohanský chrám), která pak sloužila v 18. stol. jako chlév, později jako tančírna a výčep piva, nakonec jako košíkářská dílna. Až roku 1888 byla rotunda rekonstruována a následně došlo k prvnímu restaurování maleb. Rotunda je přístupná veřejnosti po lávce okolo býv. pivovaru, vstup s průvodcem.

Kostel svatého Mikuláše
Kostel je pozdně gotickou trojlodní halou, stavěnou od roku 1338 do první poloviny 16. století. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou klenbou ovlivněnou činností Petra Parléře. Věž kostela stojí netypicky za presbyářem, protože byla dostavěná až v letech 1845-1850 v novogotickém slohu. V sousedství se nachází dvoupatrová Svatováclavská kaple, postavená po roce 1521. V horní kapli je unikátní pozdně gotická klenba zachovaná jako jediná na Moravě. Okolo kaple je ochoz s výhledem do hlubokého údolí Dyje.

Kostel svatého Michala
Kostel byl postavený již kolem 12. století a měl nahradit pohanské rituální kultiště. Během obléhání města husity byl téměř úplně zničen. Jezuitský řád ho nechal přestavět na nynější barokní podobu a zavedl v přilehlých budovách výuku v tzv. jezuitské koleji. Ke kostelu náležela kostelní věž, jež se dvakrát zřítila - poprvé v roce 1581 a podruhé v roce 1642. V roce 1852 byla věž postavena nově a byla tak postavena odděleně od kostela.

Radniční věž
Hlavní dominanta města patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám v Česku. Byla postavena v letech 1445–1448, je asi 80 m vysoká a je opatřena celoročně přístupným vyhlídkovým ochozem. V roce 1444 ve Znojmě vypukl velký požár, při němž vyhořela i radnice a věž na její střeše se zřítila. Při rekonstrukci byla proto věž postavena již jako samostatný objekt. Při poválečné opravě byl ochoz zabedněn.

Znojemské podzemí
Je největším systémem podzemních chodeb a sklepů v Česku dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Počátek budování chodeb spadá do přelomu 14. a 15. století. Každý z obytných domů měl podzemní prostory sloužící patrně k hospodářským účelům. V katakombách je kvůli hloubce až jedenácti metrů po celý rok stálá teplota, a tak se předpokládá, že byly využívány v dřívějších dobách k uskladňování vinných sudů, piva a zemědělských produktů. Dále v řadě studní byla jímána voda a spojena s odvodňovací štolou – tzv. jezuitským vodovodem. Některé prostory využívalo také středověké soudnictví. Dokladem toho je dvoulodní sál pod bývalou radnicí, sloužící jako mučírna. V neklidných časech se v prostorách katakomb ukrývali obyvatelé před nepřáteli. Dokonce zde mohli vařit a topit, jelikož zbudovali speciální kouřovody do komínů svých domů. Tak vznikla také přezdívka „město duchů”, neboť vojáci nikoho ve městě nenašli, ale z komínů se přesto kouřilo. Přibližně jeden kilometr dlouhá prohlídková trasa začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici, spojující Horní náměstí s Masarykovým.

Hradby
Obepínají centrum města a jsou jedny z nejlépe zachovalých městských obranných systémů. Jejich součástí je i Horní brána na nám. Svobody a gotická Vlkova věž na Kollárově ulici.

Bazilika Panny Marie a sv. Václava v Louce
Klenotem kostelní architektury je původně románská bazilika Panny Marie a sv. Václava v Louce z počátku 13. století s gotickým presbytářem, v němž jsou zachovány vyřezávané raně barokní chórové lavice. Pod bazilikou se nachází unikátní románská krypta. Bazilika spolu s premonstrátským klášterem byla založena v roce 1190 knížetem Konrádem II. Otou. Barokní přestavbu přerušilo zrušení kláštera Josefem II. Obří komplex budov sloužil za továrnu na zpracování tabáku, jako vojenská akademie a až do roku 1993 jako kasárna. Nyní část využívá Znovín Znojmo pro uložení lahví s vínem, prodejnu vín, pořádání různých společenských akcí a je zde umístěno malé muzeum vinařství. Zbytek komplexu nevyužit chátrá.

Jihomoravské muzeum
Sídlí v původním klášteře minoritů, kde jsou ke shlédnutí stálé expozice Neživá a živá příroda Znojemska, Archeologie na Znojemsku, Černé řemeslo, Orientální zbraně a příležitostné výstavy. Druhou polovinu muzea najdeme na místě nějdejšího znojemského hradu. Toto původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat bylo založené v 11. století. Na základech středověkého zeměpanského hradu byl po roce 1710 pány z Deblína vybudován barokní zámek.

Hradiště sv. Hypolita
Naproti znojemskému hradu se rozkládá Hradiště sv. Hypolita. Bylo důležitým centrem Velkomoravské říše, a tak zde vznikla jedna z nejstarších církevních staveb na území dnešní ČR. Měla to být rotunda s minimálně jednou apsidou a okolním pohřebištěm. Část jejích základů i přilehlého pohřebiště byla objevena při archeologickém výzkumu. Někdy během 12. či 13. století byl na místě rotundy postaven pozdně románský kostel, který byl v roce 1240 českým králem Václavem I. darován Křížovníkům s červenou hvězdou. Ti zde zřídili klášter a proboštství (13. století). Velkou přestavbou kostel prošel po třicetileté válce a svoji dnešní barokněklasicistní podobu získal v 18. století.

Památník Prokopa Diviše
Na předměstí Znojma v obci Přímětice najdeme u farního úřadu svaté Markéty památník premonstátského kněze a vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše, který spravoval farnost v Příměticích v polovině 18. století, s moderní miniexpozicí a modelem uzemněného bleskosvodu.

Křížový sklep
V obci se nachází i druhý největší křížový sklep na světě postavený jezuity v letech 1740-56, půdorysně vytváří veliký latinský kříž. Unikátní je akustika, raritou je tzv. jezuitský telefon. Hlavní chodba s obrovskými sudy je 110 m dlouhá a 10 m široká, rameno kříže měří 56 m, klenby jsou 6,5 m vysoké. V současné době zde zrají vína v dubových nebo akátových sudech spol. Znovín a.s.
 

Přírodní zajímavosti

Národní park Podyjí
Park zasahuje až k samotnému Znojmu. Je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše.
 

Vinařské stezky

Znojmem prochází Znojemská vinařská stezka a začíná zde Moravská vinná stezka.
Prochází zde stezka Wein und Kultur Radweg společného cykloturistického regionu Znojemsko-Retzer Land
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.